Ni Andre Ramirez Gutierrez

Gaya ng mga manghuhulang nagtangkang
bagtasin ang mga linyang nakaukit sa iyong palad,
hayaan mo akong ikuyom ang iyong kapalaran
sa natitirang espasyo sa aking kamay.

Kung bubog man ang iyong mga daliri gaya
ng sinasabi nila, hayaan mo akong masugatan
‘pagkat wala akong pakialam kung hindi na
tuluyang gumaling ang mga pilat na maiiwan.

At kung sakaling sandaang pasakit ang balik
ng pagsubok kong pagtagpi-tagpiin ang basag-
basag mong init, bigyan mo akong pahintulot
na itigil ang dantaon kong pagpupumilit.